ریاست دانشکده

 

 دکتر سودابه صالحی :  سرپرست دانشکده هنرهای تجسمی      

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : salehis@gmail.com

رزومه

 

 

 دکتر ایرج اسکندری : معاون آموزشی دانشکده

 

 دکتر بهنام کامرانی : معاون پژوهش و فناوری دانشکده