ریاست دانشکده

دکتر محمد خدادادی مترجم زاده: رییس دانشکده هنرهای تجسمی    

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : mkh.motarjemzadeh@art.ac.ir

رزومه

 

 

 

 دکتر ایرج اسکندری : معاون آموزشی دانشکده

 

 دکتر بهنام کامرانی : معاون پژوهش و فناوری دانشکده