گزارش تصویری ژوژمانها، پروژه های نهایی و پایان نامه ها