ریاست دانشکده

دکتر محمد خدادادی مترجم زاده: رییس دانشکده هنرهای تجسمی    

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : mkh.motarjemzadeh@art.ac.ir

رزومه

 

 دکتر مصطفی ندرلو : معاون آموزشی دانشکده

پست الکترونیک: naderloo@art.ac.ir

رزومه

 

 دکتر کامبیز موسوی اقدم : معاون پژوهش و فناوری دانشکده 

پست الکترونیک: c.m.aghdam@art.ac.ir

رزومه