گروه آموزشی نقاشی

 دکتر رضوان صادق زاده: مدیر گروه

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : r.sadeghzadeh@art.ac.ir

رزومه

 

 

«اعضای هیات علمی »

 

۱-  دکتر ایرج اسکندری تربقان

پست الکترونیک: eskandari@art.ac.ir

رزومه

 

 

۲- دکتر علیرضا اصفهانی زاده

پست الکترونیک: esfahanizadeh@art.ac.ir

رزومه

 

۳- دکتر مونس بسکابادی

پست الکترونیک: m.boskabady@art.ac.ir

رزومه

 

۴- دکتر رضا خدادادی

پست الکترونیک: r.khodadadi@art.ac.ir

رزومه

 

۵- دکتر سید حسن سلطانی

پست الکترونیک: soltani@art.ac.ir

رزومه

 

۶- دکتر رضوان صادق زاده شیران

پست الکترونیک: r.sadeghzadeh@art.ac.ir

رزومه

 

۷- دکتر جمال عرب زاده

پست الکترونیک: arabzadeh@art.ac.ir

رزومه

 

۸- دکتر بهنام کامرانی

پست الکترونیک: b.kamrani@art.ac.ir

رزومه

 

۹- دکتر کامبیز موسوی اقدم

پست الکترونیک: c.m.aghdam@art.ac.ir

رزومه

 

۱۰- جواد نوبهار

پست الکترونیک: nobahar@art.ac.ir

رزومه