گروه آموزشی عکاسی

 فرهاد سلیمانی : مدیر گروه 

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک: soleymani@art.ac.ir

رزومه

 

 

«اعضای هیات علمی »

 

 

۱- دکتر محمد خدادادی مترجم زاده

پست الکترونیک: mkh.motarjemzadeh@art.ac.ir

رزومه

 

۲- فرهاد سلیمانی

پست الکترونیک: soleymani@art.ac.ir

رزومه

 

۳- دکتر سید مهدی مقیم نژاد حسینی

پست الکترونیک: moghimnejad@art.ac.ir

رزومه

 

۴- رضا نبوی

پست الکترونیک: reza.nabavi@art.ac.ir

رزومه