گروه آموزشی ارتباط تصویری

دکتر مریم کهوند : مدیر گروه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : kahvand@art.ac.ir

رزومه

 

 

«اعضای هیات علمی »

 

۱- دکتر کامران افشار مهاجر

پست الکترونیک: afshar@art.ac.ir

رزومه

 

 

 

 

۲- دکتر علی بوذری 

پست الکترونیک: a.boozari@art.ac.ir

رزومه 

 

 

 

 

۳- دکتر خدایار صادقی 

پست الکترونیک: sadeghi@art.ac.ir

رزومه 

 

 

 

 

۴- دکتر سودابه صالحی

پست الکترونیک: s.salehi@art.ac.ir

رزومه

 

 

 

۵- دکتر فائزه طاهری

پست الکترونیک: f.taheri@art.ac.ir

رزومه

 

 

 

۶- احسان عبدالهی

پست الکترونیک: 

رزومه

 

 

 

۷- علی عبدی

پست الکترونیک: a.abdi@art.ac.ir

رزومه

 

 

۸-  مهرداد کشتی آراء

پست الکترونیک: kashtiara@art.ac.ir

رزومه

 

۹- دکتر مریم کهوند

پست الکترونیک: kahvand@art.ac.ir

رزومه

 

۱۰- دکتر مصطفی ندرلو

پست الکترونیک: naderloo@art.ac.ir

رزومه